Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2020

6131 2214 400
Reposted fromfelicka felicka

March 18 2020

5793 33a5 400
Reposted fromfelicka felicka

May 20 2019

Planujemy. Wklepujemy z uporem maniaka daty w aplikacjach na telefonie. Próbujemy oszczędzać na minutach, ścinamy codziennie zakręty (...) Ludzie tylko tak mówią, że nie ma czasu. Czas jest zawsze – klucz to na co go poświęcasz. Jeśli na to, co sprawia ci przyjemność, interesuje cię, raduje twoje serce to możesz być pewny, że nie marnujesz nawet sekundy. A nawet jeśli marnowanie czasu daje ci radość to nie jest czas zmarnowany – tak mówił John Lennon, nie zmyślam! Po prostu weź swój czas w garść i zrób z nim co tylko zechcesz!
— @riseme / K. Bagieńska / halokasia.pl
Reposted fromriseme riseme

May 12 2019

1354 f091 400
Reposted fromhormeza hormeza

November 04 2018

9948 2b5e 400
Reposted fromfelicka felicka

August 01 2018

July 30 2018

5346 5b5d 400
Reposted fromget-fit get-fit viakashkash kashkash

June 29 2018

June 11 2018

June 06 2018

May 29 2018

May 01 2018

April 25 2018

March 27 2018

switch your mentality from “i’m broken and helpless” to “i’m growing and healing” and watch how fast your life changes, for the better.
arabwife (via bintalghazi.tumblr.com)
Reposted frommr-absentia mr-absentia

March 20 2018

March 17 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl